Dr.Himanshu Thakkar

IMA Dr. C. S. Thakar Award

Show Gallery
IMA Dr. C. S. Thakar Award
IMA Dr. C. S. Thakar Award IMA Dr. C. S. Thakar Award
Dr. Himanshu Thakkar Awarded with IMA Dr. C. S. Thakar Award on 27-12-2013 at Rajamundry (A.P.)